Rejestracja spółek, fuzje, podział i przekształcenia

Kancelaria udziela wsparcia klientom zainteresowanym założeniem nowej działalności w formie spółki kapitałowej i osobowej. Pomagamy w założeniu i rejestracji spółki w 24 godziny (S24) bez konieczności stawiennictwa w kancelarii notarialnej, sądzie, urzędzie skarbowym i zgłoszenia działalności do urzędu statystycznego.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie fuzji i przejęć, w tym w zakresie transgranicznego połączenia spółek.

Wsparcie przedtransakcyjne
  • Przed transakcją przeprowadzamy badania due diligence przejmowanych podmiotów. Zakres badania i stopień jego szczegółowości uzgodniony jest z Klientem i dostosowany jest do jego potrzeb oraz skali transakcji. Wynikiem naszego badania jest identyfikacja ryzyk prawnych związanych z transakcją i innych kwestii prawnych, które mogą mieć znaczenie dla transakcji. Ponadto, efektem naszych prac mogą być rekomendacje w zakresie minimalizacji ryzyk wykrytych w trakcie badania.
  • Na podstawie badania due diligence, uwzględniając potrzeby Klienta, tworzymy strukturę i plan transakcji.
  • Jeśli zachodzi taka potrzeba wspieramy Klientów w zakresie pozyskiwania finansowania transakcji, w szczególności uczestnicząc w negocjacjach z instytucjami finansowymi, itp.
  • Przy doradzaniu sprzedającemu, wsparcie przedtransakcyjne również może obejmować przegląd prawny sytuacji sprzedawanego podmiotu w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk dla procesu zbycia, jak również zagadnień, które powinny być przedmiotem szczególnej uwagi w trakcie negocjacji z kupującym.
Obsługa procesu
  • Nasze wsparcie w zakresie implementacji procesu M&A obejmuje, w szczególności, przygotowanie projektów dokumentów transakcyjnych, tj. np. listu intencyjnego, umów pomiędzy wspólnikami, umów sprzedaży udziałów/akcji/przedsiębiorstwa, uchwał organów spółek uczestniczących w procesie, itp. Ponadto oferujemy Klientom wsparcie w trakcie negocjacji warunków transakcji. Niniejszy zakres usług dotyczy zarówno doradztwa na rzecz kupujących, jak i sprzedających.
  • Jeśli wdrożenie transakcji wymaga uzyskania od organów publicznych decyzji administracyjnych, doradzamy naszym Klientom w ich uzyskaniu, przygotowując niezbędne dokumenty i reprezentując ich przed właściwymi organami.
Doradztwo post-transakcyjne
  • Po wdrożeniu transakcji doradzamy Klientom w dopełnieniu wszelkich formalności prawnych, które wiążą się z transakcją, np. w zakresie rejestracji zmian danych w sądzie rejestrowym lub wieczystoksięgowym, przygotowując projekty niezbędnych dokumentów, oraz reprezentując Klientów przed właściwymi organami.