Nieruchomości i proces budowlany

Kancelaria oferuje kompleksowa obsługę prawną w zakresie transakcji nieruchomościowych

Nabywanie nieruchomości

Doradzamy przy nabywaniu pojedynczych nieruchomości oraz portfeli projektów nieruchomościowych poprzez zawieranie umów przedwstępnych, warunkowych oraz przenoszących tytuł prawny do nieruchomości lub do udziałów w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. W przypadku, gdy nieruchomości zbywane są w trybie przetargowym, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przetargowych organizowanych przez organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządowej.

Komercjalizacja centrów handlowych, powierzchni biurowej oraz logistycznej

Przygotowanie oraz udział w negocjacjach umów najmu lub dzierżawy zarówno, po stronie wynajmujących jak i najemców powierzchni w centrach handlowych, budynkach biurowych i parkach logistycznych.

Weryfikacja umów najmu pod katem wymogów instytucji finansowych oraz banków.

Procedury planistyczne oraz budowlane

Reprezentujemy Klientów w trakcie procedur administracyjnych związanych z uchwalaniem studium oraz planów miejscowych dla nieruchomości, uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę oraz innych decyzji niezbędnych w procesie inwestycyjnym.

Umowy na wykonanie projektów architektonicznych

Negocjowanie i przygotowanie umów o świadczenie usług architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawami autorskimi oraz warunkami wypłaty wynagrodzenia oraz odpowiedzialności za wady projektów.

Umowy o generalne wykonawstwo

Posiadamy szerokie doświadczenie w negocjowaniu umów z krajowymi oraz międzynarodowymi firmami wykonawczymi w oparciu o standardy FIDIC oraz inne wzorce umowne.

Leasing nieruchomości ? sale and leaseback

Reprezentujemy Klientów w negocjacjach z instytucjami finansowymi i funduszami zajmującymi się leasingiem nieruchomości.

Tworzenie funduszy nieruchomościowych i kształtowanie ich struktury

We współpracy z międzynarodową siecią biur doradztwa podatkowego Deloitte, Kancelaria uczestniczy w tworzeniu struktur, które służą optymalizacji podatkowej oraz są dostosowane do profilu działalności Klientów.

Zarządzanie nieruchomościami oraz aktywami

Doradzamy przy tworzeniu umów o zarządzanie portfelami nieruchomości komercyjnych (centra handlowe, parki biurowe lub logistyczne), działając na rzecz inwestorów instytucjonalnych.

Postępowania sądowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie wszelkich postępowań spornych dotyczących procesu nabywania, sprzedaży, budowy oraz użytkowania nieruchomości zarówno przed sądami powszechnymi jak i przed krajowymi oraz międzynarodowymi sądami arbitrażowymi.