Odszkodowania majątkowe i osobowe

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowań za wszelkie szkody majątkowe i związane z nimi osobowe spowodowane :

 • zniszczeniem mienia w wyniku pożaru,
 • zniszczeniem mienia w wyniku powodzi bądź innych klęsk żywiołowych,
 • zniszczeniem mienia w wyniku zalania mieszkania
 • zniszczeniem mienia w wyniku zawalenia się budynku lub budowli
 • zniszczeniem pojazdu w wyniku zdarzenia komunikacyjnego
 • wywłaszczeniem z nieruchomości
 • opóźnionym lotem
 • opóźnionym pociągiem ect.

Odszkodowania za szkody na osobie.

 • W przypadku szkody osobowej, poszkodowany może dochodzić zwrotu wszelkich wynikających ze zdarzenia kosztów będących następstwem uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby najbliższej (art. 444 § 1 i 446 § 1 k.c.) ? leczenia , rehabilitacji etc.
 • przyznania renty wyrównawczej (uzupełniającej) lub  renty tymczasowej na zwiększone potrzeby (art. 444 § 3 k.c.),
 • kapitalizacji renty (art. 447 k.c.)
 • stosownego odszkodowania (art. 446 § 3 k.c.) i
 • renty alimentacyjnej (art. 446 § 2 k.c.).
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);
 • zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);
 • renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);
 • jednorazowego odszkodowania (tzw. kapitalizacji renty), które jest uzasadnione w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.);
 • renty na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);
 • oraz w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrotu utraconych zarobków (art. 361 k.c.).

W sytuacji, gdy wskutek wypadku samochodowego poszkodowany poniesie śmierć, najbliższy członek rodziny może ubiegać się o wypłatę:

 • stosownego odszkodowania jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych, chodzi tutaj o szeroko pojęty uszczerbek natury ekonomicznej występujący po stronie najbliższych po śmierci poszkodowanego (art. 446 § 3 k.c.);
 • zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny (art. 446 § 1 k.c.);
 • renty alimentacyjnej, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego (art. 446 § 2 k.c.);
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego (art. 446 § 4 k.c.) przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.;