IT

 • umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, licencje oraz umowy mieszane;
 • umowy dystrybucyjne, wydawnicze;
 • umowy o zarządzanie wspólnym prawem autorskim;
 • umowy o pracę i umowy z podwykonawcami (z uwzględnieniem praw autorskich do oprogramowania);
 • umowy, zobowiązania do zachowania poufności, regulaminy wewnętrzne;
 • pozostałe umowy (w szczególności sprzedaży, o współpracę, zlecenia);
 • licencje i regulaminy dla użytkowników końcowych oprogramowania;
 • rejestracja znaków towarowych oraz uzyskiwanie innych praw ochronnych zgodnie z ustawą o prawie własności przemysłowej, a także w zakresie wspólnotowym (OHIM) oraz ogólnoświatowym (WIPO);
 • zlecanie opinii w zakresie ochrony praw własności intelektualnej kancelariom zrzeszonym w IALF;
 • negocjacje umów z kontrahentami polskimi i zagranicznymi;
 • wszelkie inne czynności w ramach bieżącej pomocy prawnej.