Prawo karne skarbowe i karne gospodarcze

reprezentuje klientów w postępowaniach przed:

 • sądami oraz prokuratorami,
 • policją,
 • urzędami skarbowymi,
 • inspektorami kontroli skarbowej,
 • urzędami celnymi oraz innymi finansowymi i niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego, dotyczących odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe – w szczególności przestępstwa i wykroczenia skarbowe, takie jak:
  • oszustwa podatkowe,
  • firmanctwo,
  • podanie nieprawdy w deklaracji,
  • nierzetelne prowadzenie ksiąg,
  • wadliwe prowadzenie ksiąg,
  • nieprowadzenie ksiąg,
  • niepobranie przez płatnika podatku,
  • niewpłacenie przez płatnika podatku,
  • uchylanie się od opodatkowania.
 • nadużycie zaufania – niegospodarność (art. 296 k.k.)
 • „pranie brudnych pieniędzy” (art. 299 k.k.)
 • działanie na szkodę wierzycieli (art. 300-302 k.k.)
 • działanie na szkodę spółki (art. 585 § k.s.h.)
 • dotyczące czynów określonych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (przestępstwa giełdowe)